The Jian Min Fang Zun, Western Zhou dynasty, probably King Mu period | 西周 或穆王時期 柬黽方尊

Auction Closed

September 20, 02:17 PM GMT

Estimate

800,000 - 1,200,000 USD

Lot Details

Description

The Jian Min Fang Zun

Western Zhou dynasty, probably King Mu period

西周 或穆王時期 柬黽方尊


cast to the interior with a fifty-one-character inscription reading wei jiuyue jishengba dingchou gong ling Jian Min cong jue you xu yantu Jian Min ji gao yu gong xiu wang you gan dui yang jue xiu yong zuo Xin Gong bao zun yi yong su xi pei zong zi zi sun sun qi wan nian yong bao


銘文:

隹九月既生霸丁丑 公令柬黽從厥友戶貝炎土 柬黽既告於公 休 亡尤 敢對揚厥休 用作辛公寶尊彝 用夙夕配宗 子子孫孫 其萬年永寶


Height 8½ in., 21.5 cm

Probably discovered in Henan, circa 1949 (by repute).

Collection of Mrs. Walter Sedgwick (1883-1967), by 1954.

Collection of an English nobleman.

Sotheby's London, 7th April 1981, lot 72.

Swiss Private Collection.


或於1949年前後出於河南 (傳)

Walter Sedgwick 女士 (1883-1967) 收藏,至1954年已入藏

英國貴族收藏

倫敦蘇富比1981年4月7日,編號72

瑞士私人收藏

Shimonaka Kunihiko, ed., Shodō zenshū [Complete volumes of calligraphy], vol. 1: Chūgoku In·Shū·Shin [China: Yin, Zhou, and Qin], Tokyo, 1954, no. 48.

Zhou Fagao, Sandai jijin wencun bu [Supplements of surviving writings from the Xia, Shang, and Zhou dynasties], Taipei, 1980, no. 840.

Sun Zhichu, Jinwen zhulu jianmu [Records of Bronze Inscriptions], Beijing, 1981, p. 258, no. 4451 (vessel recorded).

Yan Yiping, Jinwen zongji [Corpus of bronze inscriptions], Taipei, 1983, no. 4881.

Li Xueqin, 'Mo zun kaoshi [Examination of the Mo Zun]', Xinchu qingtongqi yanjiu [A study of newly discovered archaic bronzes], Beijing, 1990, pp 295-297 (vessel discussed).

The Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, ed., Yinzhou jinwen jichengshiwen [Interpretations of the compendium of Yin and Zhou bronze inscriptions], vol. 4, Hong Kong, 2001, no. 6005.

The Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, ed., Yinzhou jinwen jicheng [Compendium of Bronze Inscriptions from Yin and Zhou Dynasties], Beijing, 2007, no. 06005.

Wang Tao and Liu Yu, Liusan oumei yinzhou youming qingtongqi jilu / A Selection of Early Chinese Bronzes with Inscriptions from Sotheby's and Christie's Sales, Shanghai, 2007, pl. 164.

Liu Yu et. al., Shangzhou jinwen zong zhulubiao [Comprehensive list of recorded Shang and Zhou bronze inscriptions], Beijing, 2008, no. 6549 (vessel recorded).

Wu Zhenfeng, Shangzhou qingtong qi mingwen ji tuxiang jicheng [Compendium of important inscriptions and images of bronzes from the Shang and Zhou dynasties], vol. 21, Shanghai, 2012, no. 11804.

Li Xueqin, 'Zaishi Jian Min Fang Zun [Another explanation of the Jian Min Fang Zun]', Guwenzi yanjiu [A study of ancient epigraphy], vol. 31, Beijing, 2016 pp. 91-93 (vessel discussed).

Li Xueqin, 'Zaishi Jian Min Fang Zun [Another explanation of the Jian Min Fang Zun]', Qinghuajian ji gudai mingwen [The Qinghua Bamboo Books and Ancient Civilization], Nanchang, 2017, pp 156-160 (vessel discussed).


下中邦彥編,《書道全集》,卷1:中國 殷、周、秦,東京,1954年,編號48

周法高,《三代吉金文存補》,台北,1980年,編號840

孫稚雛,《金文著錄簡目》,北京,1981年, 頁258,編號4451 (器記錄)

嚴一萍,《金文總集》,台北,1983年,編號4881

李學勤,〈黑黽尊考釋〉,《新出青銅器研究》,北京,1990年,頁295-297 (器論及)

中國社會科學院考古研究所編,《殷周金文集成釋文》,卷4,香港,2001年,編號6005

中國社會科學院考古研究所編,《殷周金文集成》,北京,2007年,編號06005

汪濤及劉雨,《流散歐美殷周有銘青銅器集錄》,上海,2007年,圖版164

劉雨等,《商周金文總著錄表》,北京,2008年,編號6549 (器記錄)

吳鎮烽,《商周青銅器銘文暨圖像集成》,卷21,上海,2012年,編號11804

李學勤,〈再釋柬黽方尊〉,《古文字研究》,輯31,北京,2016年,頁91-93 (器論及)

李學勤,〈再釋柬黽方尊〉,《清華簡及古代文明》,南昌,2017年,頁156-160 (器論及)