Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

View full screen - View 1 of Lot 917. 郭傳璋 漁隱圖; 張震 松崖泛舟 | Guo Chuanzhang, Fishing by the Cliff;  Zhang Zhen, Sailing by the Pine.

南洋私人收藏成扇 | Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

郭傳璋 漁隱圖; 張震 松崖泛舟 | Guo Chuanzhang, Fishing by the Cliff; Zhang Zhen, Sailing by the Pine

Lot Closed

December 2, 04:18 AM GMT

Estimate

7,000 - 9,000 HKD

Lot Details

Description

Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

Guo Chuanzhang (1912-1990); Zhang Zhen (active 20th century)


I.

Guo Chuanzhang

Fishing by the Cliff

ink and colour on paper, folding fan

The reverse, Calligraphy in Caoshu by Pu Xiu


II.

Zhang Zhen

Sailing by the Pine

ink and colour on paper, folding fan, 1929

The reverse, Poem in Xingshu by He Qingchen, 1928

I. 18.5 x 48.5 cm 7 ¼ x 19 1/8 in.

II. 18.1 x 47.3 cm 7 1/8 x 18 5/8 in.


----------------------------------------------


南洋私人收藏成扇 (編號915-921)

郭傳璋 (1912-1990); 張震(活躍於二十世紀)


〈一〉

郭傳璋 漁隱圖

設色紙本 成扇 一九三八年作

溥修 草書臨右軍帖


〈二〉

張震 松崖泛舟

設色紙本 成扇 一九二九年作

賀慶澂 行書朱熹〈齋居感興二十首其一〉 一九二八年作


註:扇股兩面各刻行書七律一首,款「平江高鈺刻」。


來源︰上世紀六、七十年代於南洋購入,從未曝光,今方釋出。


I. 18.5 x 48.5 cm 7 ¼ x 19 1/8 in.

II. 18.1 x 47.3 cm 7 1/8 x 18 5/8 in.