Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

View full screen - View 1 of Lot 918. 沙馥 菊花; 橅劉松年童戲圖 | Sha Fu, Chrysanthemums; Children at Play.

南洋私人收藏成扇 | Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

沙馥 菊花; 橅劉松年童戲圖 | Sha Fu, Chrysanthemums; Children at Play

Lot Closed

December 2, 04:18 AM GMT

Estimate

6,000 - 8,000 HKD

Lot Details

Description

Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

Sha Fu, Chrysanthemums; Children at Play

Sha Fu

1831 - 1906

I.

Sha Fu

Chrysanthemums

ink and colour on paper, folding fan, 1895

The reverse, Calligraphy in Xingshu by Jiang Heng


II.

Sha Fu

Children at Play

ink and colour on gold paper, folding fan, 1866

The reverse, Calligraphy in Kaishu by Wang Gui

I. 18.3 x 48.7 cm 7 1/8 x 19 1/8 in.

II. 17.3 x 46 cm 6 ¾ x 18 1/8 in.


----------------------------------------------


南洋私人收藏成扇 (編號915-921)

沙馥

(1831-1906)


〈一〉

沙馥 菊花

設色紙本 成扇 一八九五年作

江衡 行書


〈二〉

沙馥 橅劉松年童戲圖

設色金箋 成扇 一八六六年作

王桂 楷書


來源︰上世紀六、七十年代於南洋購入,從未曝光,今方釋出。


I. 18.3 x 48.7 cm 7 1/8 x 19 1/8 in.

II. 17.3 x 46 cm 6 ¾ x 18 1/8 in.