Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

View full screen - View 1 of Lot 915. 胡公壽 竹石圖; 橫雲山圖 | Hu Gongshou, Bamboo and Rock; Landscape .

南洋私人收藏成扇 | Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

胡公壽 竹石圖; 橫雲山圖 | Hu Gongshou, Bamboo and Rock; Landscape

Lot Closed

December 2, 04:19 AM GMT

Estimate

8,000 - 12,000 HKD

Lot Details

Description

Folding Fans from a Southeast Asian Private Collection (Lots 915-921)

Hu Gongshou

(1823-1886)


I.

Hu Gongshou

Bamboo and Rock

ink and colour on paper, folding fan

The reverse, Calligraphy in Xingshu by Zhang Zhidong


II. 

Hu Gongshou

Landscape

ink and light colour on gold paper, folding fan, 1872

The reverse, Poems in Kaishu by Wang Chaozhong, 1871I. 17.6 x 49 cm 7 x 19 1/4 in.

II. 18.6 x 47.7 cm 7 3/8 x 18 3/4 in.


----------------------------------------------


南洋私人收藏成扇 (編號915-921)

胡公壽

(1823-1886)


〈一〉

胡公壽 竹石圖

設色紙本 成扇

張之洞 行書錄劉知幾〈史通〉內篇自敘第三十六

註:扇股兩面以螺鈿嵌八寶圖案。


〈二〉

胡公壽 橫雲山圖

淡設色金箋 成扇 一八七二年作

王朝忠 楷書唐詩三首 一八七一年作


來源︰上世紀六、七十年代於南洋購入,從未曝光,今方釋出。


I. 17.6 x 49 cm 7 x 19 1/4 in.

II. 18.6 x 47.7 cm 7 3/8 x 18 3/4 in.