15
15
Alex Katz (b. 1927)
薇薇安與花
15
Alex Katz (b. 1927)
薇薇安與花

拍品詳情

亞歷克斯·卡茨

香港

Alex Katz (b. 1927)
薇薇安與花
款識

Alex Katz, 01


油彩畫板
21 x 40 公分;8¼ x 15¾ 英寸
參閱狀況報告 參閱狀況報告

來源

現藏者直接購自藝術家

展覽

紐約,麥斯威爾·戴維森畫廊〈畫中女郎〉二〇〇七年四月十九日至六月一日
比華利山,半島酒店〈卡爾·施洛斯貝格畫廊35週年紀念展1972–2007〉二〇〇七年十月十三日至二十一日

亞歷克斯·卡茨

香港