797
797

PROPERTY FROM A DISTINGUISHED JAPANESE COLLECTION

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
250 000350 000
Lot. Vendu 1,325,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
797

PROPERTY FROM A DISTINGUISHED JAPANESE COLLECTION

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
250 000350 000
Lot. Vendu 1,325,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
signed Yuanlu, with two seals of the artist, ni yuan lu, hong bao
Colophon by He Zhen (19th century), dated jihai of the Daoguang reign (1839), spring, signed Qiantang He Zhen, with two seals, chen zhen, fang gu; Qian Yaohe (?-1830), signed Qian Yaohe, dated the eighth year of the Daoguang reign, wuzi, the fifteenth day of the eleventh lunar month (Nov. 21, 1828), with one seal, qian yaohe; Naito Konan (1866-1934), signed Neiteng Hu, dated bingyin (1926), the eleventh lunar month, with one seal, hu nan; Nagao Uzan (1864-1942), signed Changwei jia, dated bingyin, the seventeenth day of the eleventh lunar month (Dec. 21, 1926), with two seals, chang wei jia yin, yu shan
Titleslip by Inukai Tsuyoshi (1855-1931), signed Quanyang Yi, with two seals, both illegible; Frontispiece by Inukai Tsuyoshi, signed Quanyang Yi, with two seals, quan yang yi yin, zi yuan
With two collector's seals of Pei Jingfu (1854-1924), bo qian bao ci guo yu mihng zhu jun ma, pei jing fu; two collector's seals of Yan Liangyu (Qing Dynasty), liang yu, bao hou shen ding, ceng zai yan shi san ai xuan, san an xuan; Jin Futing (19th Century), jin fu ting shou xian shi shou cang; and four other collectors' seals, de jian shen ding, shang yu ni yi zhen shang, wu xing yao zhuo suo jian miao ji, gui hua xuan cang

ink on paper, handscroll
22.5 by 186.4 cm. 8 7/8  by 73 3/8  in. 
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Bibliographie

Pei Jingfu, Paintings and Calligraphy Collection of the Zhuangtao Ge Studio, Vol. 12, pp. 61-65, (Shanghai: Chung Hwa Book, 1937, pp. 806-809)

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York