705
705
Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
LOTUS
Estimation
300 000500 000
Lot. Vendu 396,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
705
Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
LOTUS
Estimation
300 000500 000
Lot. Vendu 396,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
LOTUS
signed Yuanweng, dated the sixty-first year of the Republic, renzi (1972), summer, the fifth lunar month, with five seals of the artist, zhang yuan si yin, da qian, da feng tang, da qian shi jie, du ju shuang yan
Titleslip by Kuang Zhongying (1924-2015), signed Kuang Shi, dated guichou (1973), the second lunar month
ink and color on paper, hanging scroll
135 by 69 cm. 53 1/8  by 27 1/8  in. 
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York