539
539

PROPERTY OF A PRIVATE AMERICAN COLLECTION

Anonymous (Previously attributed to Ma Yuan)
VISITING A FRIEND
Estimation
50 00070 000
Lot. Vendu 187,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
539

PROPERTY OF A PRIVATE AMERICAN COLLECTION

Anonymous (Previously attributed to Ma Yuan)
VISITING A FRIEND
Estimation
50 00070 000
Lot. Vendu 187,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Anonymous (Previously attributed to Ma Yuan)
VISITING A FRIEND
Titleslip by Lu Hui (1851-1920), signed Wujiang Lu Hui, dated jiayin, the seventh day of seventh lunar month (August 27, 1914), and with two seals, lu hui si yin, lian fu; Titleslip on silk border by Zhou Qingyuan  (17th century), signed Zhou Qingyuan, with one seal, wu
Colophons by Zhou Qingyuan, dated jiwei (1679), summer, with two seals, zhou qing yuan yin, ya ji; Cai Wenli, signed Cai Wenli, with a dedication and one seal, cai wen li yin; and Luo Zhenyu (1866-1940), signed Shangyu Luo Zhenyu, dated jiwei (1919), summer, with a dedication and one seal, luo zhen yu
With one collectors' seals of Cai Yu (?-1541), cai yu zhi yin; Yao Shiyu (1695-1749), yao shao yu yin; Pan Shicheng (1804-1873), de yu, de weng mi ji shang xin zhi pin; Wu Yuanhui (19th century), wu yuan hui zi liang mou you zi li quan ping shu du hua yin, and nine other collectors' seals, jiang chang gong, guang ping jun ji, nian chun mi wan, zi yi bao wan, yan cheng ye yin, pan shi su yun zhen cang shu hua yin, wu yu qing yin, zhi an, yun xian (three times)

ink and color on paper, handscroll
46.8 by 517.9 cm. 18 3/8 by 204 in.
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Provenance

Christie's Hong Kong, Fine Classical Chinese Painting and Calligraphy, October 26, 2003, lot 444

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York