508
508
Dong Qichang 1555-1636
POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimation
60 00080 000
Lot. Vendu 137,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
508
Dong Qichang 1555-1636
POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimation
60 00080 000
Lot. Vendu 137,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Dong Qichang 1555-1636
POEM IN RUNNING SCRIPT
signed Dong Qichang , dated yimao, the fifteenth day of the eighth lunar month, the leap month (October 7, 1615), with a dedication and three seals of the artist, xuan shang zhai, tai shi shi, dong shi xuan zai, and two collectors' seals, shan yin chuan han zhen cang shu hua zhi zhang, qiao guo dan shi yan zhai zhu ren xue qin shi kao cang shu hua ji
ink on satin, hanging scroll
162 by 50.6 cm. 63 3/4  by 19 7/8  in. 
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York