506
506
Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
15 00025 000
Lot. Vendu 18,750 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
506
Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
15 00025 000
Lot. Vendu 18,750 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
signed Hanke Zizhuang, with one seal, chen zi zhuang yin, and three collectors' seals, wen hua xiao yuan mi ji tu shu, hu zhai zhen cang shu hua zhi yin, tian du lou
ink on paper, hanging scroll
194.1 by 49 cm. 76 1/2  by 19 1/4  in. 
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York