104
104

THE PROPERTY OF AN ENGLISH GENTLEMAN

IKE-NO TAIGA (1723–1776)

JUROJIN SIGNED SANGAKU DOJYA SHIBOKU, SEALED IKE-NO MUMEI IN, GYOKUKO KOANRI AND SHITO GA
ACCÉDER AU LOT
104

THE PROPERTY OF AN ENGLISH GENTLEMAN

IKE-NO TAIGA (1723–1776)

JUROJIN SIGNED SANGAKU DOJYA SHIBOKU, SEALED IKE-NO MUMEI IN, GYOKUKO KOANRI AND SHITO GA
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Japanese Art

|
Londres

IKE-NO TAIGA (1723–1776)

JUROJIN SIGNED SANGAKU DOJYA SHIBOKU, SEALED IKE-NO MUMEI IN, GYOKUKO KOANRI AND SHITO GA
hanging scroll: ink on paper, drawn by fingers, signed and sealed
137.3 x 29.8 cm, 54 x 11 3/4  in.
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Provenance

Akitaro, Hirai, Aichi Prefecture

Bibliographie

Hoan Kosugi, Ichimatsu Tanaka and Rankei Yamanaka, Chuo-Koron Bijutsu Shuppan (eds.), The Works of Ike-No Taiga (Tokyo, 1960)

Fine Japanese Art

|
Londres