579
579
Zhu Yunming 1460-1526
LI BAI'S "POEM OF MOUNTAIN LU" IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
50 00070 000
Lot. Vendu 100,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
579
Zhu Yunming 1460-1526
LI BAI'S "POEM OF MOUNTAIN LU" IN CURSIVE SCRIPT
Estimation
50 00070 000
Lot. Vendu 100,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York

Zhu Yunming 1460-1526
LI BAI'S "POEM OF MOUNTAIN LU" IN CURSIVE SCRIPT
signed Zhishan, dated guiwei (1523) of the Jiajing reign, spring, the third lunar month, with two seals of the artist, zhu yun ming yin, xi zhe, and with three collectors' seals, xu jia tang jian shang zhang, liu feng cao tang zhen shang, xu dian zhi yin
ink on paper, handscroll
32.5 by 544 cm. 12 3/4  by 214 1/8  in.
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York