Hidden Treasures from the Liu Hankun Family Collection

Hidden Treasures from the Liu Hankun Family Collection

Hidden Treasures from the Liu Hankun Family Collection

Overview
95 results sorted by Lot number (low to high)

95 results sorted by

Lot number (low to high)

王文治 行書九言聯 | Wang Wenzhi, Calligraphy Couplet in Xingshu

8001 王文治 行書九言聯 | Wang Wenzhi, Calligraphy Couplet in Xingshu

鄭文焯 行書八言聯 | Zheng Wenzhuo, Calligraphy Couplet on Longevity

8002 鄭文焯 行書八言聯 | Zheng Wenzhuo, Calligraphy Couplet on Longevity

楊能格 行書九言聯 | Yang Nengge, Calligraphy Couplet in Xingshu

8003 楊能格 行書九言聯 | Yang Nengge, Calligraphy Couplet in Xingshu

何紹基 行書八言聯 | He Shaoji, Couplet on Philanthropy

8004 何紹基 行書八言聯 | He Shaoji, Couplet on Philanthropy

姚元之 隸書七言聯 | Yao Yuanzhi, Calligraphy Couplet in Lishu

8005 姚元之 隸書七言聯 | Yao Yuanzhi, Calligraphy Couplet in Lishu

翟雲升 隸書七言聯 | Zhai Yunsheng, Calligraphy Couplet in Lishu

8006 翟雲升 隸書七言聯 | Zhai Yunsheng, Calligraphy Couplet in Lishu

陳鴻壽 隸書六言聯 | Chen Hongshou, Six-character Couplet in Lishu

8007 陳鴻壽 隸書六言聯 | Chen Hongshou, Six-character Couplet in Lishu

几谷 煙寺晚鐘 | Ji Gu, Temples in Misty Mountain

8008 几谷 煙寺晚鐘 | Ji Gu, Temples in Misty Mountain

朱昂之 行書七言聯 | Zhu Angzhi, Calligraphy Couplet in Xingshu

8009 朱昂之 行書七言聯 | Zhu Angzhi, Calligraphy Couplet in Xingshu

張崟 溪堂琴會 | Zhang Yin, Elegant Gathering by the Creek

8010 張崟 溪堂琴會 | Zhang Yin, Elegant Gathering by the Creek

王文治 楷書賀奇麗川五十壽詩四章 | Wang Wenzhi, Birthday Poems in Kaishu

8011 王文治 楷書賀奇麗川五十壽詩四章 | Wang Wenzhi, Birthday Poems in Kaishu

梁同書 行書董其昌〈畫禪室隨筆〉| Liang Tongshu, Calligraphy in Xingshu

8012 梁同書 行書董其昌〈畫禪室隨筆〉| Liang Tongshu, Calligraphy in Xingshu

劉墉 行書自作詩 | Liu Yong, Poem in Xingshu

8013 劉墉 行書自作詩 | Liu Yong, Poem in Xingshu

吳昌碩 篆書十五言聯 | Wu Changshuo, 15-character Couplet in Zhuanshu

8014 吳昌碩 篆書十五言聯 | Wu Changshuo, 15-character Couplet in Zhuanshu

楊峴 隸書六言聯 | Yang Xian, Calligraphy Couplet in Lishu

8015 楊峴 隸書六言聯 | Yang Xian, Calligraphy Couplet in Lishu

吳石僊 暮雨歸舟 | Wu Shixian, River Village in Misty Rain

8016 吳石僊 暮雨歸舟 | Wu Shixian, River Village in Misty Rain

何紹基 行書五言聯 | He Shaoji, Calligraphy Couplet in Xingshu

8017 何紹基 行書五言聯 | He Shaoji, Calligraphy Couplet in Xingshu

陳鴻壽 湖畔空亭 | Chen Hongshou, Pavilion Overlooking the River

8018 陳鴻壽 湖畔空亭 | Chen Hongshou, Pavilion Overlooking the River

黃易 谷澗聽琴、棧道出行 | Huang Yi, Travelling Through the Mountain; Appreciating Music by the Stream

8019 黃易 谷澗聽琴、棧道出行 | Huang Yi, Travelling Through the Mountain; Appreciating Music by the Stream

馮箕 觀音 | Feng Ji, Guanyin

8020 馮箕 觀音 | Feng Ji, Guanyin

梁巘 行書集王世貞句聯 | Liang Yan, Calligraphy Couplet in Xingshu

8021 梁巘 行書集王世貞句聯 | Liang Yan, Calligraphy Couplet in Xingshu

沈心海 五老圖 | Shen Xinhai, The Five Elders

8022 沈心海 五老圖 | Shen Xinhai, The Five Elders

陳鴻壽 行楷七言聯 | Chen Hongshou, Calligraphy Couplet in Xingkai

8023 陳鴻壽 行楷七言聯 | Chen Hongshou, Calligraphy Couplet in Xingkai

王文治 行書七言聯 | Wang Wenzhi, Couplet in Xingshu

8024 王文治 行書七言聯 | Wang Wenzhi, Couplet in Xingshu

梁同書 行書七言聯 | Liang Tongshu, Calligraphy Couplet

8025 梁同書 行書七言聯 | Liang Tongshu, Calligraphy Couplet

孫星衍 隸書七言聯 | Sun Xingyan, Calligraphy Couplet in Lishu

8026 孫星衍 隸書七言聯 | Sun Xingyan, Calligraphy Couplet in Lishu

鄧石如 隸書五言聯 | Deng Shiru, Five-character Couplet in Lishu

8027 鄧石如 隸書五言聯 | Deng Shiru, Five-character Couplet in Lishu

翟雲升 隸書節錄〈樂志論〉| Zhai Yunsheng, Prose in Lishu

8028 翟雲升 隸書節錄〈樂志論〉| Zhai Yunsheng, Prose in Lishu

郎世寧(款) 早朝圖 | Attributed to Giuseppe Castiglione, Leaving for the Morning Court

8029 郎世寧(款) 早朝圖 | Attributed to Giuseppe Castiglione, Leaving for the Morning Court

袁世凱 行書五言聯 | Yuan Shikai, Calligraphy Couplet in Xingshu

8030 袁世凱 行書五言聯 | Yuan Shikai, Calligraphy Couplet in Xingshu

任預 一品當朝 | Ren Yu, Lofty Scholar Playing Flute

8031 任預 一品當朝 | Ren Yu, Lofty Scholar Playing Flute

錢灃 楷書七言聯 | Qian Feng, Calligraphy Couplet in Kaishu

8032 錢灃 楷書七言聯 | Qian Feng, Calligraphy Couplet in Kaishu

倪田 仗劍驅妖圖 | Ni Tian, Zhong Kui

8033 倪田 仗劍驅妖圖 | Ni Tian, Zhong Kui

佚名 採樵圖 | Anonymous, Gathering Wood

8034 佚名 採樵圖 | Anonymous, Gathering Wood

王仁堪 楷書七言聯 | Wang Renkan, Calligraphy Couplet in Kaishu

8035 王仁堪 楷書七言聯 | Wang Renkan, Calligraphy Couplet in Kaishu

顧澐 仿王鑑山水 | Gu Yun, Landscape after Wang Jian

8036 顧澐 仿王鑑山水 | Gu Yun, Landscape after Wang Jian

吳穀祥 攜兒渡河圖 | Wu Guxiang, Crossing the River

8037 吳穀祥 攜兒渡河圖 | Wu Guxiang, Crossing the River

吳石僊 秋暮鳥歸圖 | Wu Shixian, Autumn Mountain at Sunset

8038 吳石僊 秋暮鳥歸圖 | Wu Shixian, Autumn Mountain at Sunset

錢坫 篆書七言聯 | Qian Dian, Calligraphy Couplet in Zhuanshu

8039 錢坫 篆書七言聯 | Qian Dian, Calligraphy Couplet in Zhuanshu

陸恢 秋山圖 | Lu Hui, Autumn Scenery

8040 陸恢 秋山圖 | Lu Hui, Autumn Scenery

張大千 喬木芳暉 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Hermit in Verdant Forest

8041 張大千 喬木芳暉 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Hermit in Verdant Forest

楊峴 隸書〈道德經〉| Yang Xian, Tao Te Ching in Lishu

8042 楊峴 隸書〈道德經〉| Yang Xian, Tao Te Ching in Lishu

姚元之 隸書六言聯 | Yao Yuanzhi, Calligraphy Couplet in Lishu

8043 姚元之 隸書六言聯 | Yao Yuanzhi, Calligraphy Couplet in Lishu

陸恢 富春山圖 | Lu Hui, Scenery of Fuchun Mountain

8044 陸恢 富春山圖 | Lu Hui, Scenery of Fuchun Mountain

余集 觀海圖 | Yu Ji, Scholar by the Shore

8045 余集 觀海圖 | Yu Ji, Scholar by the Shore

陳希祖 行書七言聯 | Chen Xizu, Calligraphy Couplet in Xingshu

8046 陳希祖 行書七言聯 | Chen Xizu, Calligraphy Couplet in Xingshu

高塏 行書八言聯 | Gao Kai, Eight-character Couplet

8047 高塏 行書八言聯 | Gao Kai, Eight-character Couplet

朱祖謀 楷書八言聯 | Zhu Zumou, Calligraphy Couplet in Kaishu

8048 朱祖謀 楷書八言聯 | Zhu Zumou, Calligraphy Couplet in Kaishu