Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

View full screen - View 1 of Lot 3009. 徐悲鴻 蒼松萬古青 | Xu Beihong, Majestic Pine.

「蒼松萬古 ‧ 金石同壽」書畫小輯 |In Celebration of A Golden Jubilee (編號 LOTS 3001-3009)

徐悲鴻 蒼松萬古青 | Xu Beihong, Majestic Pine

Auction Closed

April 7, 11:41 AM GMT

Estimate

800,000 - 1,600,000 HKD

Lot Details

Description

In Celebration of A Golden Jubilee (LOTS 3001-3009)


Xu Beihong

1895 - 1953

Majestic Pine


ink and colour on paper, hanging scroll

signed, dated 1935, with 1 seal of the artist

131.6 x 64 cm 51¾ x 25⅛ in.


----------------------------------------------

「蒼松萬古 ‧ 金石同壽」書畫小輯 (編號 3001-3009)


徐悲鴻 蒼松萬古青

設色紙本 立軸 一九三五年作


款識:

黃帝東來封於冀,夭矯萬古薄蒼旻。千回霹靂不能起,悄然仍立山之陰。悲鴻。乙亥。

之屏先生惠教。


鈐印:「悲鴻」。


藏印:「蘇石風藏」。 


註:本幅具蘇石風藏印。蘇氏(1921-2010),廣東潮安人,戲曲舞臺美術師,雅好書畫收藏,與謝稚柳、程十髮等現代名家頗有過從,時獲寫贈。


131.6 x 64 cm 51¾ x 25⅛ in.