Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

View full screen - View 1 of Lot 3026. 林風眠 秋景 | Lin Fengmian, Autumn Scenery.

林風眠 秋景 | Lin Fengmian, Autumn Scenery

Auction Closed

April 7, 11:41 AM GMT

Estimate

2,800,000 - 5,000,000 HKD

Lot Details

Description

Lin Fengmian

1900 - 1991

Autumn Scenery


ink and colour on paper, framed

signed, with 1 seal of the artist

67.5 x 65.5 cm 26 1/2 x 25 7/8 in.


----------------------------------------------


林風眠 秋景

設色紙本 鏡框

畫家署簽


簽書︰秋。林風眠。


款識︰

林風眠。


鈐印︰「林風瞑印」。 


來源︰

「水松石山房」舊藏

香港蘇富比,二○○三年十月,中國書畫拍賣,編號293

二○一九年十月得於香港


註︰本幅原為立軸。「水松石山房」主人上世紀八十年代初得此,攜示畫家,畫家遂為此題簽,並謂屬其六十年代之作。作品釋出後,改裝鏡框,原簽條現移置框背。


67.5 x 65.5 cm 26½ x 25⅞ in.