Fine Chinese Paintings

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

Overview
199 results sorted by Lot number (low to high)

199 results sorted by

Lot number (low to high)

程十髮 花鳥八種 │Cheng Shifa, Celebration of Vitality

3001. 程十髮 花鳥八種 │Cheng Shifa, Celebration of Vitality

范曾 逸興集 | Fan Zeng, Various Figures

3002. 范曾 逸興集 | Fan Zeng, Various Figures

黃冑 貓 | Huang Zhou, Cat

3003. 黃冑 貓 | Huang Zhou, Cat

黃胄 群驢 │Huang Zhou, Donkeys

3004. 黃胄 群驢 │Huang Zhou, Donkeys

王雪濤 金瓜草蟲 │Wang Xuetao, Pumpkins and Insects

3005. 王雪濤 金瓜草蟲 │Wang Xuetao, Pumpkins and Insects

方楚雄 動物冊 │Fang Chuxiong, Animals

3006. 方楚雄 動物冊 │Fang Chuxiong, Animals

高劍父 飛魚 │Gao Jianfu, Flying Fish

3007. 高劍父 飛魚 │Gao Jianfu, Flying Fish

李可染 龍井 │ Li Keran, Scenery of Longjing

3008. 李可染 龍井 │ Li Keran, Scenery of Longjing

張大千 一帆烟雨過姑蘇 │ Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983) , Sailing by the Lush Landscape

3009. 張大千 一帆烟雨過姑蘇 │ Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983) , Sailing by the Lush Landscape

李可染 行書唐宋兩家詩 │Li Keran, Poems in Xingshu

3010. 李可染 行書唐宋兩家詩 │Li Keran, Poems in Xingshu

齊白石 蟹酒圖 │ Qi Baishi, Wine and Crabs

3011. 齊白石 蟹酒圖 │ Qi Baishi, Wine and Crabs

齊白石 各有所愛 │ Qi Baishi, Squirrels and Vegetables

3012. 齊白石 各有所愛 │ Qi Baishi, Squirrels and Vegetables

吳冠中 樹根速寫 │ Wu Guanzhong, Tree Roots

3013. 吳冠中 樹根速寫 │ Wu Guanzhong, Tree Roots

吳冠中 根與瀑 │ Wu Guanzhong, Tree Roots and Waterfall

3014. 吳冠中 根與瀑 │ Wu Guanzhong, Tree Roots and Waterfall

吳冠中 冰湖速寫 │ Wu Guanzhong, Frozen Lake

3015. 吳冠中 冰湖速寫 │ Wu Guanzhong, Frozen Lake

林風眠 靜物 │Lin Fengmian, Still life

3016. 林風眠 靜物 │Lin Fengmian, Still life

吳冠中 林 │Wu Guanzhong, Trees

3017. 吳冠中 林 │Wu Guanzhong, Trees

吳冠中 京郊山村 │Wu Guanzhong, Beijing Village

3018. 吳冠中 京郊山村 │Wu Guanzhong, Beijing Village

 吳冠中 江南小鎮 │ Wu Guanzhong, River Town in Jiangnan

3019. 吳冠中 江南小鎮 │ Wu Guanzhong, River Town in Jiangnan

林風眠 秋景 │ Lin Fengmian, Autumn Scenery

3020. 林風眠 秋景 │ Lin Fengmian, Autumn Scenery

吳冠中 松魂 │ Wu Guanzhong, The Soul of Pine

3021. 吳冠中 松魂 │ Wu Guanzhong, The Soul of Pine

吳冠中 春筍 │Wu Guanzhong, Bamboo Grove in Spring

3022. 吳冠中 春筍 │Wu Guanzhong, Bamboo Grove in Spring

關良 捉放宿店圖 │Guan Liang, Opera Figures

3023. 關良 捉放宿店圖 │Guan Liang, Opera Figures

宋文治 江南三月 │ Jiangnan Village in Spring

3024. 宋文治 江南三月 │ Jiangnan Village in Spring

周思聰 荷花 │ Zhou Sicong, Lotus Pond

3025. 周思聰 荷花 │ Zhou Sicong, Lotus Pond

程十髮 重午即景 │Cheng Shifa, Blooming Flowers and Birds

3026. 程十髮 重午即景 │Cheng Shifa, Blooming Flowers and Birds

張大千 菜單(一)│ Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Menu I

3027. 張大千 菜單(一)│ Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Menu I

張大千 菜單(二)│ Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Menu II

3028. 張大千 菜單(二)│ Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Menu II

張大千 行書五律 │Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Poem in Xingshu

3029. 張大千 行書五律 │Zhang Daqian (Chang Dai-chien), Poem in Xingshu

張大千 芍藥 │Zhang Daqian (Chang Dai-Chien), Peony

3030. 張大千 芍藥 │Zhang Daqian (Chang Dai-Chien), Peony

張大千 松蔭逭暑 │ Zhang Daqian (Chang Dai-Chien), Scholar under the Pines

3031. 張大千 松蔭逭暑 │ Zhang Daqian (Chang Dai-Chien), Scholar under the Pines

 溥儒 行書「駐鶴」| Pu Ru, Calligraphy

3032. 溥儒 行書「駐鶴」| Pu Ru, Calligraphy

 溥儒 一夢華胥 | Pu Ru, Scholar by the Tree

3033. 溥儒 一夢華胥 | Pu Ru, Scholar by the Tree

 張大千 行書七言聯 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Calligraphy Couplet in Xingshu

3034. 張大千 行書七言聯 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Calligraphy Couplet in Xingshu

 黃君璧 秋光雲影 | Huang Junbi , Appreciating the Autumn Scenery

3035. 黃君璧 秋光雲影 | Huang Junbi , Appreciating the Autumn Scenery

 張大千 紅杏 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Apricot Flowers

3036. 張大千 紅杏 | Zhang Daqian (Chang Dai-Chien, 1899-1983), Apricot Flowers

陳少梅 仿郭河陽山水 | Chen Shaomei, Landscape After Guo Xi

3037. 陳少梅 仿郭河陽山水 | Chen Shaomei, Landscape After Guo Xi

京華四家 山水 | Various Artists , Landscapes

3038. 京華四家 山水 | Various Artists , Landscapes

 溥儒 行書唐詩 | Pu Ru, Poems in Xingshu

3039. 溥儒 行書唐詩 | Pu Ru, Poems in Xingshu

 溥儒 松影鳥聲 | Pu Ru, Oriole on Pine Branch

3040. 溥儒 松影鳥聲 | Pu Ru, Oriole on Pine Branch

 溥儒 山芙蓉 | Pu Ru, Flower after Ancient Style

3041. 溥儒 山芙蓉 | Pu Ru, Flower after Ancient Style

 張大千 遙峯雪霽 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Silvery Peaks

3042. 張大千 遙峯雪霽 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Silvery Peaks

 張大千 秋山嵐翠 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Green and Hazy

3043. 張大千 秋山嵐翠 | Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Green and Hazy

陸儼少 銷寒小卷 | Lu Yanshao, Riverside Hermitage

3044. 陸儼少 銷寒小卷 | Lu Yanshao, Riverside Hermitage

王福厂 隸書宋元四家詩 | Wang Fu'an, Poems in Lishu

3045. 王福厂 隸書宋元四家詩 | Wang Fu'an, Poems in Lishu

 李可染 群峯棧道圖 | Li Keran, Lofty Cliffs

3046. 李可染 群峯棧道圖 | Li Keran, Lofty Cliffs

白雪石 出峽圖 | Bai Xueshi, Misty Gorge

3047. 白雪石 出峽圖 | Bai Xueshi, Misty Gorge

朱屺瞻 蒼松 | Zhu Qizhan, Pine

3048. 朱屺瞻 蒼松 | Zhu Qizhan, Pine