Inkspiration: Chinese Paintings Online

11 August 202112:00 HKT

Hong Kong

拍賣已結束

拍賣已結束

拍賣已結束

Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

概覽
103項結果,排列次序為 拍品編號(從小到大)

103項結果,排列次序為

拍品編號(從小到大)

Tung Chiao 董橋 | Calligraphy in Xingshu 行書「小風景」

801. Tung Chiao 董橋 | Calligraphy in Xingshu 行書「小風景」

Tung Chiao 董橋 | Calligraphy Couplet in Xingshu I 行書吉語七言聯

802. Tung Chiao 董橋 | Calligraphy Couplet in Xingshu I 行書吉語七言聯

Tung Chiao 董橋 | Calligraphy Couplet in Xingshu II 行書梁任公贈胡適之集宋詞聯

803. Tung Chiao 董橋 | Calligraphy Couplet in Xingshu II 行書梁任公贈胡適之集宋詞聯

Yu Youren 于右任 | Calligraphy Couplet in Caoshu 草書八言聯

804. Yu Youren 于右任 | Calligraphy Couplet in Caoshu 草書八言聯

Huang Junbi 黃君璧 | Boating in Autumn 秋山泛舟

805. Huang Junbi 黃君璧 | Boating in Autumn 秋山泛舟

Zhuang Yan 莊嚴 | Poem in Kaishu 行書釋敬安〈登金山留玉閣〉

806. Zhuang Yan 莊嚴 | Poem in Kaishu 行書釋敬安〈登金山留玉閣〉

Wu Hufan 吳湖帆 | Calligraphy Couplet in Caoshu 草書集宋人句聯

807. Wu Hufan 吳湖帆 | Calligraphy Couplet in Caoshu 草書集宋人句聯

Zeng Xi 曾熙 | Calligraphy in Shiguwen 石鼓文

808. Zeng Xi 曾熙 | Calligraphy in Shiguwen 石鼓文

Huang Junbi 黃君璧 | Landscape with Waterfall 遠源流長

809. Huang Junbi 黃君璧 | Landscape with Waterfall 遠源流長

Zhao Shao'ang 趙少昂 | Mantis on Bamboo 竹上螳螂

810. Zhao Shao'ang 趙少昂 | Mantis on Bamboo 竹上螳螂

Yang Shanshen 楊善深 | Ink Orchid 墨蘭

811. Yang Shanshen 楊善深 | Ink Orchid 墨蘭

Feng Kanghou 馮康侯 | Boating by the Shore 山水

812. Feng Kanghou 馮康侯 | Boating by the Shore 山水

Zhang Shaoshi 張韶石 | Peonies 花開富貴

813. Zhang Shaoshi 張韶石 | Peonies 花開富貴

Wu Hufan 吳湖帆 | Calligraphy in Xingshu 行書七言詩

814. Wu Hufan 吳湖帆 | Calligraphy in Xingshu 行書七言詩

Wu Xianzeng 吳顯曾 Tan Zekai | Children and Snowman 嬉雪圖 Playing by the Rock 童趣圖

815. Wu Xianzeng 吳顯曾 Tan Zekai | Children and Snowman 嬉雪圖 Playing by the Rock 童趣圖

Gu Yun (1835-1896); Liu Linchuan (1859-1932); Jin Xinlan (1841-1909); Xu E (late Qing dynasty) | Boating by the Mountains; Boating by the Mountains; Calligraphy in Xingshu  Plum Blossoms; Calligraphy in Kaishu 顧澐、劉臨川 蒼巒幽谿;金心蘭 墨梅

816. Gu Yun (1835-1896); Liu Linchuan (1859-1932); Jin Xinlan (1841-1909); Xu E (late Qing dynasty) | Boating by the Mountains; Boating by the Mountains; Calligraphy in Xingshu Plum Blossoms; Calligraphy in Kaishu 顧澐、劉臨川 蒼巒幽谿;金心蘭 墨梅

Wu Guandai (1862-1929); Han Guojun(1857-1942); Gu Linshi (1865-1930); He Weipu (1842-1922) | Scholar by the Pine Tree; Calligraphy in Xingshu, 1929  Hermitage in Mountains; Poem in Xingshu, 1919 吳觀岱 松風高士圖、顧麟士 松谿幽居

817. Wu Guandai (1862-1929); Han Guojun(1857-1942); Gu Linshi (1865-1930); He Weipu (1842-1922) | Scholar by the Pine Tree; Calligraphy in Xingshu, 1929 Hermitage in Mountains; Poem in Xingshu, 1919 吳觀岱 松風高士圖、顧麟士 松谿幽居

Gu Yun; Pan Shaofen 顧澐 仿唐六如漁父圖 | Fishing by the Stream; Calligraphy in Kaishu 潘紹棻 楷書節錄王禹偁〈黄岡竹樓記〉

818. Gu Yun; Pan Shaofen 顧澐 仿唐六如漁父圖 | Fishing by the Stream; Calligraphy in Kaishu 潘紹棻 楷書節錄王禹偁〈黄岡竹樓記〉

Fan Haolin (1885-1962); Yuan Peiji (1856-1943); Wu Qinmu (1894-1953); Chu Deyi (1871-1942) | Solitary Studio; Calligraphy in Xingshu, 1928; Waterfalls in Mountains; Calligraphy, 1941 樊浩霖 虛閣晚涼、吳琴木 樹杪百重泉

819. Fan Haolin (1885-1962); Yuan Peiji (1856-1943); Wu Qinmu (1894-1953); Chu Deyi (1871-1942) | Solitary Studio; Calligraphy in Xingshu, 1928; Waterfalls in Mountains; Calligraphy, 1941 樊浩霖 虛閣晚涼、吳琴木 樹杪百重泉

Zheng Mukang (1901-1982); Hua Shikui (1863-1941); Peng Yang ( 1859-1937); Xing Duan (1883-1959) | Scholar by Pine Tree; Poem in Kaishu, 1944;1941 Playing Music in the Mountains; Calligraphy in Kaishu, 1927 鄭慕康 松下策杖、彭暘 擬仇實父〈停琴圖〉

820. Zheng Mukang (1901-1982); Hua Shikui (1863-1941); Peng Yang ( 1859-1937); Xing Duan (1883-1959) | Scholar by Pine Tree; Poem in Kaishu, 1944;1941 Playing Music in the Mountains; Calligraphy in Kaishu, 1927 鄭慕康 松下策杖、彭暘 擬仇實父〈停琴圖〉

Fan Xu (late Qing dynasty); Wang Daxie (1859-1929), Ye Manshu (1899-1984); Huang Yuanrui (1906-1971) | Lady by Plantain Leaves; Calligraphy in Xingshu, 1867; Plum Blossoms and Lady; Poem in Xingshu, 1944 樊虛 芭蕉仕女、葉曼叔 玉骨冰姿

821. Fan Xu (late Qing dynasty); Wang Daxie (1859-1929), Ye Manshu (1899-1984); Huang Yuanrui (1906-1971) | Lady by Plantain Leaves; Calligraphy in Xingshu, 1867; Plum Blossoms and Lady; Poem in Xingshu, 1944 樊虛 芭蕉仕女、葉曼叔 玉骨冰姿

Weng Tonghe 翁同龢 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

822. Weng Tonghe 翁同龢 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

Zhang Zhengyu 張正宇 | Calligraphy Couplet 隸書毛澤東詞聯

823. Zhang Zhengyu 張正宇 | Calligraphy Couplet 隸書毛澤東詞聯

Huang Miaozi 黃苗子 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

824. Huang Miaozi 黃苗子 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

Tang Yun 唐雲 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

825. Tang Yun 唐雲 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書七言聯

Lin Qianshi 林千石 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書十言聯

826. Lin Qianshi 林千石 | Calligraphy Couplet in Xingshu 行書十言聯

Xu Linlu 許麔廬 | Eagle on Pine 松鷹

827. Xu Linlu 許麔廬 | Eagle on Pine 松鷹

Wang Geyi 王个簃 | Orchid by the Cliff 空谷幽蘭

828. Wang Geyi 王个簃 | Orchid by the Cliff 空谷幽蘭

Wang Bomin 王伯敏 Gu Fei 顧飛 | Baidi Fortress 白帝城 The Mountain Temple 深山古寺

829. Wang Bomin 王伯敏 Gu Fei 顧飛 | Baidi Fortress 白帝城 The Mountain Temple 深山古寺

Wang Jusu 黃居素 Gu Fei  顧飛  | Temple in Mountains 萬竹山居 Huangshan Mountain  黃山紀游

830. Wang Jusu 黃居素 Gu Fei 顧飛 | Temple in Mountains 萬竹山居 Huangshan Mountain 黃山紀游

Li Keran 李可染   |Poet Seeking for Inspiration 苦吟圖

831. Li Keran 李可染 |Poet Seeking for Inspiration 苦吟圖

 Zhu Qizhan 朱屺瞻 | Pine by the Rock 松下奇石

832. Zhu Qizhan 朱屺瞻 | Pine by the Rock 松下奇石

Lai Shaoqi 賴少其 | Calligraphy in Lishu I 隸書「觀其大略」

833. Lai Shaoqi 賴少其 | Calligraphy in Lishu I 隸書「觀其大略」

Lai Shaoqi 賴少其 | Calligraphy in Lishu II 隸書「明察秋毫」

834. Lai Shaoqi 賴少其 | Calligraphy in Lishu II 隸書「明察秋毫」

Xu Lele 徐樂樂 | Studying Scholar; Calligraphy 覓句圖、行書

835. Xu Lele 徐樂樂 | Studying Scholar; Calligraphy 覓句圖、行書

Xu Lele 徐樂樂 | Sleeping Scholar; Calligraphy 打盹圖、行書

836. Xu Lele 徐樂樂 | Sleeping Scholar; Calligraphy 打盹圖、行書

Yu Chengyao 余承堯 | Landscape in ink 叠嶂

837. Yu Chengyao 余承堯 | Landscape in ink 叠嶂

Irene Chou 周綠雲 | Impact 激霰

838. Irene Chou 周綠雲 | Impact 激霰

Luis Chan 陳福善 | Christmas Present 聖誕的禮物

839. Luis Chan 陳福善 | Christmas Present 聖誕的禮物

Zeng Xiaojun 曾小俊 | Scholar's Rock 奇石

840. Zeng Xiaojun 曾小俊 | Scholar's Rock 奇石

Jiang Hongwei 江宏偉 | Bird by the Lotus Pond 秋思

841. Jiang Hongwei 江宏偉 | Bird by the Lotus Pond 秋思

Master of the Water, Pine and Stone Retreat 水松石山房主人 | A Nanmu Root 'Lingzhi' Ruyi Sceptre 楠木根「靈芝」如意杖(一)

842. Master of the Water, Pine and Stone Retreat 水松石山房主人 | A Nanmu Root 'Lingzhi' Ruyi Sceptre 楠木根「靈芝」如意杖(一)

Master of the Water, Pine and Stone Retreat |Two Paintings of Ruyi Sceptre

843. Master of the Water, Pine and Stone Retreat |Two Paintings of Ruyi Sceptre

Liu Xun 劉遜 | Deep Mountains Amid Clouds 松壑雲深

844. Liu Xun 劉遜 | Deep Mountains Amid Clouds 松壑雲深

An He 安和 | Trees on an Island 綠島長青

845. An He 安和 | Trees on an Island 綠島長青

Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Stream Amidst Lofty Mountains 山泉圖

846. Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Stream Amidst Lofty Mountains 山泉圖

Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Wood Stand 奇木

847. Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Wood Stand 奇木

Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Landscape and Calligraphy 空林萬壑、楷書〈春秋繁露〉

848. Tai Xiangzhou 泰祥洲 | Landscape and Calligraphy 空林萬壑、楷書〈春秋繁露〉