Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

View full screen - View 1 of Lot 2517. Wu Guanzhong 吳冠中 | A Garden in Suzhou 蘇州園林.

FROM AN IMPORTANT SOUTHEAST ASIAN PRIVATE COLLECTION | 東南亞重要私人收藏

Wu Guanzhong 吳冠中 | A Garden in Suzhou 蘇州園林

Auction Closed

April 21, 10:22 AM GMT

Estimate

1,000,000 - 2,000,000 HKD

Lot Details

Description

FROM AN IMPORTANT SOUTHEAST ASIAN PRIVATE COLLECTION

Wu Guanzhong (1919 - 2010)

A Garden in Suzhou


ink and colour on paper, framed

signed, dated 1975, with one seal of the artist

35 x 35 cm 13¾ x 13¾ in.

----------------------------------------------


東南亞重要私人收藏

吳冠中 (1919-2010)

蘇州園林


設色紙本 鏡框 一九七五年作

款識:

吳冠中。

荼。七五年。


鈐印:「荼」。


藏印:「星洲秋齋珍藏」(鈐於錶邊)。


著錄:

〈吳冠中全集〉第五卷(湖南美術出版社,二○一二年九月),頁46

〈新加坡秋齋2019年枱曆〉(新加坡秋齋,二○一九年),封背頁4

〈新加坡秋齋藏畫〉卷九(新加坡,新華美術中心,二○一九年),頁205-206


註:軒榭浮波,綠葉紛披,自是蘇州園林景致,若對照畫家一九七三年作〈蘇州網師園〉油畫,景物佈列一致,可推斷取景所自。細攷園中佈局,可知本幅寫「彩霞池」東側之景,古亭水榭者,乃「竹外一枝軒」與「射鴨廊」,因位居池端,游人置中即可盡覽勝景。黃石假山上,綠樹佇立,垂枝扶疏,綠蔭蔽日者,乃「萬卷堂」外山牆之木香樹矣。畫家以淡灰營造樹蔭層次,淡黃淺綠疏映,朱翠彩點散躍其中,營造木香入春時千條萬朵、垂枝飄蕊之態,用色透亮而無掩枝條綽約之姿,其綠蔭蔽日之形態,更為畫家誇大油畫母本構圖比例之手法,花木為主,亭榭為賓,尺寸空間,盡攝蘇州園林步移景異之妙旨矣!


參考資料:

〈蘇州網師園〉可參見〈吳冠中全集〉第二卷( 湖南美術出版社,二○一二年九月),頁218-219


35 x 35 cm 13¾ x 13¾ in.

The Complete Works of Wu Guanzhong, vol. V, Hunan Fine Arts Publishing House, September 2012, p. 46
Qiu Zhai 2019 Desk Calendar, Qiu Zhai, Singapore, 2019, p.4
The Collection of Qiu Zhai from Singapore, vol.IX, Sin Hua Gallery, Singapore, 2019, p. 205-206