Fine Chinese Paintings

Fine Chinese Paintings

View full screen - View 1 of Lot 3032. SHEN SHIJIA 申石伽 | LANDSCAPE AFTER TANG POETRY 唐人詩意.

Property from the Collection of Tung Chiao 董橋「舊時月色樓」藏書畫

SHEN SHIJIA 申石伽 | LANDSCAPE AFTER TANG POETRY 唐人詩意

Auction Closed

October 8, 11:53 AM GMT

Estimate

150,000 - 250,000 HKD

Lot Details

Description

Property from the Collection of Tung Chiao

SHEN SHIJIA (1906-2001)

LANDSCAPE AFTER TANG POETRY 


ink and colour on paper, album of eight leaves

signed, dated 1951, with ten seals of the artist

each 12.7 x 17.8 cm 5 x 7 in. (8)


----------------------------------------------


董橋「舊時月色樓」藏書畫

申石伽 (1906-2001)

唐人詩意


設色紙本 八開冊 一九五一年作


畫家署簽:一九五三年元旦奉貽定驤先生、荔茵女士賢伉儷教正。石伽寫唐人詩。 


款識 :〈一〉韋莊句。石伽。〈二〉李義山句。石伽。〈三〉孟浩然句。石伽。〈四〉司空圖句。石伽。〈五〉王灣句。石伽。〈六〉司空曙句。石伽。〈七〉賈島句。石伽。〈八〉高適句。辛卯十二月寫於海上。西泠石伽。

鈐印:「石居士」、「香消酒醒」、「石伽」(三鈐)、「磊翁」(兩鈐)、「石伽」、「西泠申氏」、「石伽」。


展覽及著錄:〈甲申年紀事〉,董橋著(香港,牛津大學出版社,二○○四年),頁72, 76, 284, 288, 292

香港蘇富比藝術空間,〈讀書人家 — 董橋書房剪影〉,二○一七年四月十八日至廿九日,並刊於展覽圖錄,頁32-33


「我舊藏申石伽一九五一年小冊頁,畫唐詩,第三幅畫孟浩然這段詩意,從容極了也深沉極了。半生煮字,不計工拙,我老早成了倫敦法學協會中殿那個照料煤氣燈的老頭子,天黑之前一盞一盞點亮,天亮之後又一盞一盞撳熄,算是為舊夢裏的湖山留住了一暈微茫。」

— 節錄自董橋〈風鳴兩岸葉,月照一孤舟〉,刊於〈跟中國的夢賽跑〉

各 12.7 x 17.8 cm 5 x 7 in. (8)