Fine Jewels Online

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

27 September 201915:00 BST

London

Auction Closed

Auction Closed

Auction Closed

Fine Jewels Online

Fine Jewels Online

Fine Jewels Online

128 results sorted by Lot number (low to high)

128 results sorted by

Lot number (low to high)

董橋 行書弘一語 | Tung Chiao, Aphorism in Xingshu

6001 董橋 行書弘一語 | Tung Chiao, Aphorism in Xingshu

董橋 行書梁任公集宋詞聯 | Tung Chiao, Couplet with Lines Taken from Song Poems

6002 董橋 行書梁任公集宋詞聯 | Tung Chiao, Couplet with Lines Taken from Song Poems

董橋 行書集東坡詞聯 | Tung Chiao, Calligraphy Couplet in Xingshu

6003 董橋 行書集東坡詞聯 | Tung Chiao, Calligraphy Couplet in Xingshu

張大千 松下高士 | Zhang Daqian, Scholar under Pine

6004 張大千 松下高士 | Zhang Daqian, Scholar under Pine

張大千  高枝鳴禽  | Zhang Daqian, Bird Perching on Branch

6005 張大千  高枝鳴禽 | Zhang Daqian, Bird Perching on Branch

張大千  東籬秋色 | Zhang Daqian, Chrysanthemums

6006 張大千  東籬秋色 | Zhang Daqian, Chrysanthemums

吳湖帆 倣倪雲林西林禪室圖  | Wu Hufan, Landscape after Ni Zan

6007 吳湖帆 倣倪雲林西林禪室圖 | Wu Hufan, Landscape after Ni Zan

溥儒 觀瀑圖 | Pu Ru, Scholar Appreciating Waterfall

6008 溥儒 觀瀑圖 | Pu Ru, Scholar Appreciating Waterfall

溥靖秋 繡球蝴蝶  | Pu Jingqiu, Butterflies and Hydrangea

6009 溥靖秋 繡球蝴蝶 | Pu Jingqiu, Butterflies and Hydrangea

齊白石 墨蝦圖  | Qi Baishi, Ink Shrimp

6010 齊白石 墨蝦圖 | Qi Baishi, Ink Shrimp

黃胄 驢  | Huang Zhou, Donkeys

6011 黃胄 驢 | Huang Zhou, Donkeys

楊清磬 仿吳漁山四景 | Yang Qingqing, Landscapes after Wu Li

6012 楊清磬 仿吳漁山四景 | Yang Qingqing, Landscapes after Wu Li

張炎夫 四時山水 | Zhang Yanfu, Landscapes of Four Seasons

6013 張炎夫 四時山水 | Zhang Yanfu, Landscapes of Four Seasons

趙叔孺 篆書 | Zhao Shuru, Calligraphy in Zhuanshu

6014 趙叔孺 篆書 | Zhao Shuru, Calligraphy in Zhuanshu

臺靜農 行書七絕 | Tai Jingnong, Calligraphy in Xingshu

6015 臺靜農 行書七絕 | Tai Jingnong, Calligraphy in Xingshu

董作賓 甲骨文賀新婚詩 | Dong Zuobin, Poem in Jiaguwen

6016 董作賓 甲骨文賀新婚詩 | Dong Zuobin, Poem in Jiaguwen

饒宗頤 行書「德業雙輝 | Rao Zongyi, Calligraphy in Xingshu

6017 饒宗頤 行書「德業雙輝 | Rao Zongyi, Calligraphy in Xingshu

林墉 晨風 | Lin Yong, Birds and Bamboo

6018 林墉 晨風 | Lin Yong, Birds and Bamboo

胡永凱 小孩與雀 | Hu Yongkai, Child and Bird

6019 胡永凱 小孩與雀 | Hu Yongkai, Child and Bird

胡永凱 青梨、黃菊 | Hu Yongkai, Pears; Chrysanthemum

6020 胡永凱 青梨、黃菊 | Hu Yongkai, Pears; Chrysanthemum

胡永凱 小孩與貓 | Hu Yongkai, Child and Cat

6021 胡永凱 小孩與貓 | Hu Yongkai, Child and Cat

馮葉 戲劇人物 | Feng Ye, Opera Figures

6022 馮葉 戲劇人物 | Feng Ye, Opera Figures

汪亞塵 江上有鱸魚 | Wang Yachen, Fishes

6023 汪亞塵 江上有鱸魚 | Wang Yachen, Fishes

 劉墉 行書「榮封祿養」 | Liu Yong, Calligraphy in Xingshu

6024 劉墉 行書「榮封祿養」 | Liu Yong, Calligraphy in Xingshu

翁雒 陂塘秋色、桃花鸚鵡 | Weng Luo, Lotus and Duck; Blossom and Parrot

6025 翁雒 陂塘秋色、桃花鸚鵡 | Weng Luo, Lotus and Duck; Blossom and Parrot

黃君璧 春山獨往 | Huang Junbi, Strolling in Spring Mountains

6026 黃君璧 春山獨往 | Huang Junbi, Strolling in Spring Mountains

黃君璧 幽谷聽泉 | Huang Junbi, Waterfall in Secluded Ravine

6027 黃君璧 幽谷聽泉 | Huang Junbi, Waterfall in Secluded Ravine

張谷雛 泉齋圖 | Zhang Guchu, Studio in Mountains

6028 張谷雛 泉齋圖 | Zhang Guchu, Studio in Mountains

趙少昂(1905-1998)、周一峰(1890-1982)、何漆園(1899-1970) 葫蘆塵拂 | Zhao Shao'ang (1905-1998), Zhou Yifeng (1890-1982), He Qiyuan (1899-1970), Gourd and Fly Whisk

6029 趙少昂(1905-1998)、周一峰(1890-1982)、何漆園(1899-1970) 葫蘆塵拂 | Zhao Shao'ang (1905-1998), Zhou Yifeng (1890-1982), He Qiyuan (1899-1970), Gourd and Fly Whisk

陳樹人、趙少昂、關山月、楊善深、黎葛民 牽牛麻雀 | Chen Shuren (1884-1948), Zhao Shao'ang (1905-1998), Guan Shanyue(1912-2000), Yang Shanshen(1913-2004), Li Gemin(1882-1978), Perching by Morning Glory

6030 陳樹人、趙少昂、關山月、楊善深、黎葛民 牽牛麻雀 | Chen Shuren (1884-1948), Zhao Shao'ang (1905-1998), Guan Shanyue(1912-2000), Yang Shanshen(1913-2004), Li Gemin(1882-1978), Perching by Morning Glory

趙少昂 三魚圖 | Zhao Shao'ang, Three Fishes

6031 趙少昂 三魚圖 | Zhao Shao'ang, Three Fishes

趙少昂 霜葉小鳥 | Zhao Shao'ang, Bird by Autumn Leaves

6032 趙少昂 霜葉小鳥 | Zhao Shao'ang, Bird by Autumn Leaves

趙少昂 行書七絕 | Zhao Shao'ang, Poem in Xingshu

6033 趙少昂 行書七絕 | Zhao Shao'ang, Poem in Xingshu

張韶石、鄭乃珖、吳公虎   比翼雙棲 | Zhang Shaoshi(1913-1991), Zheng Naiguang(1911-2005), Wu Gonghu(1904-1977), Mandarin Ducks

6034 張韶石、鄭乃珖、吳公虎  比翼雙棲 | Zhang Shaoshi(1913-1991), Zheng Naiguang(1911-2005), Wu Gonghu(1904-1977), Mandarin Ducks

楊善深  行書「從心所欲」| Yang Shanshen, Calligraphy in Xingshu

6035 楊善深 行書「從心所欲」| Yang Shanshen, Calligraphy in Xingshu

楊善深 薔薇 | Yang Shanshen, Roses

6036 楊善深 薔薇 | Yang Shanshen, Roses

黃佩宜 護雛圖 | Huang Peiyi, Rooster

6037 黃佩宜 護雛圖 | Huang Peiyi, Rooster

朱屺瞻 蘭花 | Zhu Qizhan, Orchids

6038 朱屺瞻 蘭花 | Zhu Qizhan, Orchids

陳大羽 忘憂 | Chen Dayu, Orange Daylily

6039 陳大羽 忘憂 | Chen Dayu, Orange Daylily

丁衍庸 石榴小鳥 | Ding Yanyong, Pomegranate and Bird

6040 丁衍庸 石榴小鳥 | Ding Yanyong, Pomegranate and Bird

 馮其庸 行書七絕 | Feng Qiyong, Poem in Xingshu

6041 馮其庸 行書七絕 | Feng Qiyong, Poem in Xingshu

馮其庸 葡萄 | Feng Qiyong, Grapevines

6042 馮其庸 葡萄 | Feng Qiyong, Grapevines

王壯為 行書自作七絕 | Wang Zhuangwei, Poem in Xingshu

6043 王壯為 行書自作七絕 | Wang Zhuangwei, Poem in Xingshu

費孝通 行書魯迅詩 | Fei Xiaotong, Lu Xun's Poem in Xingshu

6044 費孝通 行書魯迅詩 | Fei Xiaotong, Lu Xun's Poem in Xingshu

溥儒合作畫  柳畔游魚| Pu Ru and Others, Fishes by the Willow

6045 溥儒合作畫  柳畔游魚| Pu Ru and Others, Fishes by the Willow

傅狷夫 溪山清話 | Fu Juanfu, Encounter by the Shore

6046 傅狷夫 溪山清話 | Fu Juanfu, Encounter by the Shore

陳立夫  行書節錄〈論語.衛靈公〉  | Chen Lifu, Calligraphy

6047 陳立夫  行書節錄〈論語.衛靈公〉 | Chen Lifu, Calligraphy

黃杰  楷書贈卜少夫句 | Huang Jie, Calligraphy in Kaishu

6048 黃杰  楷書贈卜少夫句 | Huang Jie, Calligraphy in Kaishu