816
816

PROPERTY FROM THE COLLECTION OF ZHANG WENKUI

Sun Kehong 1533-1611
FLOWERS
Estimate
80,000120,000
JUMP TO LOT
816

PROPERTY FROM THE COLLECTION OF ZHANG WENKUI

Sun Kehong 1533-1611
FLOWERS
Estimate
80,000120,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Sun Kehong 1533-1611
FLOWERS
(1) with one seal, jue fei zi
(2) with one seal, kou yu ting
(3) with one seal, jiu ke
(4) with one seal, mei zhuang ju shi
(5) with one seal, xiang pu ju shi
(6) with one seal, mei zhuang ju shi
signed Xueju Hong, dated renchen (1592), winter, with two seals of the aritst, han yang tai shou, sun yun zhi
Colophon by Yu Yang (1644-1694), signed Yu Yang, dated renshen (1692), the second lunar month, with three seals of the artist, xi yue shi, yu yang yin, jai zhu gu su tai xia
Frontispiece by Xu Ji (Early Qing Dynasty), signed Pang An, with four seals, yao shi bu yi, xu ji xue chao you, leng xu, an chu ge
Titleslip by Wang Shensheng (1896-1972), signed Shensheng, dated xinsi (1941), winter, with one seal, shen sheng
With six collector's seals of Wang Shensheng, wang shi jia cang, tian cun jian ding, wang zhuo yun zhen cang yin, hua wei si bi chuan wei jia, shen sheng zhen cang, shen sheng fu bie hao man zhou cun ren; with two other collectors' seals, yi an suo cang, gao tang nong jia
ink and color on paper, handscroll
380 by 19 cm. 149 1/2  by 17 1/2  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York