290
290
ATTRIBUTED TO XIANG SHENGMO (1597 - 1658)
FIVE GENTLEMEN OF AUTUMN AND WINTER
JUMP TO LOT
290
ATTRIBUTED TO XIANG SHENGMO (1597 - 1658)
FIVE GENTLEMEN OF AUTUMN AND WINTER
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Important Chinese Art

|
London

ATTRIBUTED TO XIANG SHENGMO (1597 - 1658)
FIVE GENTLEMEN OF AUTUMN AND WINTER
ink on paper, handscroll

Signed Xiang Shengmo, dated the fifteen day of the twelfth lunar month, yimao of the Chongzhen reign (1639), with two seals of the artist, yi an, xiu zhou xiang bo zi yin

Colophon by Gao Shiqi (1644-1703), signed Gao Shiqi, dated xinsi of the Kangxi reign (1701), with two seals, shi qi si yin, bu yi san gong yi ci ri

With two collector’s seals of Gao Shiqi, dong cun jus hi zhen cang (3), zi sun yong bao; one collector’s seal of Zhu Weibi (1770-1840), jiao tang ceng cang; one collector’s seal of Zhu Shanqi (1800-1855), dang hu zhu shan qi jian ding fu zhen cang; one collector’s seal of Xu Weida (B. 1945), xu wei da jian ding yin

 


267.3 by 30 cm, 105  1/8  by 11  3/4  in.
Read Condition Report Read Condition Report

Important Chinese Art

|
London