767
767
Wu Dayu
LETTER TO ZHUANG HUAYUE
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 225,000 HKD
JUMP TO LOT
767
Wu Dayu
LETTER TO ZHUANG HUAYUE
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 225,000 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Modern Art

|
Hong Kong

Wu Dayu
1903-1988
LETTER TO ZHUANG HUAYUE

Provenance

The Estate of Wu Dayu

Literature

Wu Chongli, Shou Chongning, ed., Wu Dayu, People's Fine Arts Publishing House, Beijing, 2015, p. 734

Modern Art

|
Hong Kong