Lot 1105
  • 1105

HONGWU 1743-1811 | LANDSCAPE AFTER HUANG GONGWANG

Estimate
10,000 - 20,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Hongwu
  • LANDSCAPE AFTER HUANG GONGWANG
  • ink on paper, hanging scroll
  • 120 by 58.7 cm. 47 1/4  by 23 1/4  in. 
signed Yaohua daoren, dated bingchen (1796), spring, with two seals of the artist, yao hua dao ren, duan ju shi
Close