1020
1020
Attributed to Mi Fu
POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimate
70,00090,000
JUMP TO LOT
1020
Attributed to Mi Fu
POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimate
70,00090,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Attributed to Mi Fu
POEM IN RUNNING SCRIPT
with a spurious signature of Mi Fu, and one spurious seal, xiang yang ye lao
Inscriptions by Pei Jingfu (1854-1924), signed Pei Jingfu, with two seals, ruo guan deng chao, huo qiu; Wang Xiaochu (1903-1979), signed Lu'an Wang Xiaochu, dated the thirty-fourth year of the Republic (1945), the second lunar month, with one seal, wang xiao chu yin; Li Pinxian (1890-1987), signed Cangwu Heling Li Pinxian, dated the thirty-second year of the Republic (1943), the sixth lunar month, with two seals, cang wu ge, li pin xian yin
With three collector's seals of Pei Jingfu, pei jing fu shou ru zhuang tao ge mi ji, xia an bao ci guo yu ming zhu jun ma, huo qiu pei shi shu hua fu yin xin, one illegible; and one collector's seal of Li Pinxian, he ling
ink on paper, handscroll
50.8 by 975.3 cm. 20 by 384 in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Literature

Pei Jingfu, Zhuangtao Ge Shuhua Lu, Xue Yuan Publishing House, 2006, pp.135-136

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York