Lot 616
  • 616

ATTRIBUTED TO LI GONGLIN | FIGURE OF TAO KAN

Estimate
100,000 - 150,000 USD
bidding is closed

Description

  • FIGURE OF TAO KAN
  • ink on silk, one album leaf
  • 11 x 8  1/4  in.
with spurious signature, Longmian jushi Inscription on painting by Yu Yuan (Early Qing Dynasty), signed Yu Yuan, with two seals, yu yuan yin, han zhi With one collector's seal of Wang Shu (1668-1743), xu zhou jian shang; one collector's seal of An Qi (1683-?), an yi zhou jia zhen cang; and one collector's seal of Wang Jisun (1755-1817), ou bo fang jian cang

Provenance

Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)