Lot 605
  • 605

ATTRIBUTED TO HUANG GONGWANG | SUNSET IN LOFTY MOUNTAIN

Estimate
80,000 - 120,000 USD
Sold
100,000 USD
bidding is closed

Description

  • SUNSET IN LOFTY MOUNTAIN
with spurious signature, Dachi, and one seal, huang shi zi jiu Inscription on painting attributed to Zhang Yu (1283-1350), with spurious signature, Yu, inscribed with a poem, and one seal, ju qu wai shi With four collector's seals of Lu Shusheng (1509-1605), lu shi, lu shu sheng jian shang zhang, er yan huan zhu, ji yin guo yan; two collector's seals of Sun Kehong (1532-1611), xue ju shi, han yang tai shou zhang; one collector's seal of Sun Chengze (1592-1676), bei hai sun shi zhen cang shu hua yin; and one collector's seal of Dai Zhi (20th Century), dai pei zhi jia zhen cang
Close