Lot 577
  • 577

Yu Shihui (18th Century)

Estimate
15,000 - 25,000 USD
bidding is closed

Description

  • Yu Shihui
  • PORTRAIT OF BAI JUYI
  • ink and color on silk, framed
  • 106 by 55 cm. 41 3/4  by 21 5/8  in. 
signed Nanlan Yu Shihui, with three seals of the artist, shi hui, yu nan, hua xin hua yin nan jiu
Inscription on painting by Shao Rongxian (19th century), signed Zuoying Shao Rongxian, dated renchen of the Daoguang reign, the tenth day of the first lunar month (February 11, 1832), with two seals, shao rong xian yin, zuo ying
Close