Lot 507
  • 507

Cheng Zhengkui 1604-1676

Estimate
7,000 - 9,000 USD
bidding is closed

Description

  • Cheng Zhengkui
  • ESSAY IN RUNNING SCRIPT
  • ink on paper, hanging scroll
signed Qingxi daoren Cheng Zhengkui, with two seals, zheng kui, qing xi
Titleslip by Deng Cangwu (20th century), signed Chuanyan lou, with one seal, chuan yan lou cang
With two collector's seal of Deng Cangwu, deng cang wu cang, chuan yan lou cang; one collector's seal of Di Pingzi (1872-1941), ping zi ou bi; and two other collectors' seals, bo han jian cang, xi ling