269
269
Zinovy Ivanovich Filippov
PARTISANS
Estimate
4,0006,000
JUMP TO LOT
269
Zinovy Ivanovich Filippov
PARTISANS
Estimate
4,0006,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Art of the Soviet Union

|
London

Zinovy Ivanovich Filippov
1923-2012
PARTISANS

Provenance

Family of the artist

Art of the Soviet Union

|
London