Lot 708
  • 708

Zhou Tianqiu 1514-1595, Wen Yuanshan 1554-1589, Wen Baoguang (17th Century), Attributed to Shitao (1642-after 1707)

Estimate
5,000 - 8,000 USD
Sold
32,500 USD
bidding is closed

Description

  • Zhou Tianqiu 1514-1595, Wen Yuanshan 1554-1589, Wen Baoguang (17th Century), Attributed to Shitao (1642-after 1707)
  • CALLIGRAPHY, FLOWER, BAMBOO SHOOTS
  • ink on gold paper, ink and color on gold-dusted paper, ink and color on gold paper
  • 26 by 54.2 cm. 10 1/8  by 21 3/8  in. (and various sizes)
(1) signed Zhou Tianqiu, with three seals of the artist, zhou, tian qiu, zhou shi gong xia
(2) signed Wen Baoguang, with two seals of the artist, ting yun, wen bao guang yin
(3) signed Wen Yuanshan, dated yiyou (1585) of the Wanli reign, with one seal of the artist, zi chang
(4) signed Xiaocheng ke, with two seals of the artist, dian jue, ku gua
With one collector's seal of Xiao Shoumin (1896-1970), gu dian xiao shou min cang (4), and four other collectors' seals, you an zhen shang, xiang shan lin shi jian shan zhai shou cang shu hua yin, nan xi lao ren qie yan, xi chou shen ding
Close