Lot 707
  • 707

Qi Zhenbo (18th Century)

Estimate
3,000 - 5,000 USD
Sold
40,000 USD
bidding is closed

Description

  • Qi Zhenbo
  • OFFERING AMNESTY TO REBELS
  • ink and color on paper, handscroll
  • 36.6 by 337.7 cm. 14 1/4  by 133 in. 
Colophons by Zhao Shi (17th century), signed Baixia Zhao Shi Laifu; Cheng Jiu (17th century), signed Dongqiao Chen Jiu, with three seals, dong qiao, chen jiu zhi yin, ji shan; Xu Weiqin (17th century), signed Taikang Xu Weiqin, with three seals, ji yan zhai, xu wei qin yin, cang luan; Lan Lian (1648-?), at the age of seventy, with three seals, lan lian zhi yin, chang le wei yang, gong yi shi; Huang Huidou (1647-?), signed Huang Huidou, at the age of seventy-six, dated the first year of the Yongzheng reign (1723), with two seals, huang hui dou yin, san bu ru ren
Frontispiece by Lan Lian, dated wuxu (1718) of the Kangxi reign, with two seals, lan lian zhi yin and gong yi shi; Inscription on painting by Lan Lian, with one seal, lan lian zhi yin
With two collectors' seals of Ye Yungu (20th Century), ye shi feng man lou suo cang shu hua, ye yun gu jia cang shu hua ji, and one other collector's seal, lu yu gong
Close