726
726
Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
MAN WITH A BLACK HAT
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 427,500 HKD
JUMP TO LOT
726
Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
MAN WITH A BLACK HAT
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 427,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong

Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
B. 1949
MAN WITH A BLACK HAT

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong