725
725
Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
MAN WEARING A GREEN-COLLARED SHIRT
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 391,500 HKD
JUMP TO LOT
725
Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
MAN WEARING A GREEN-COLLARED SHIRT
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 391,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong

Qiu Yacai (Chiu Yatsai) B. 1949
B. 1949
MAN WEARING A GREEN-COLLARED SHIRT

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong