500
500
ATTRIBUTED TO TANG YIN, WILLOW BY AUTUMN RIVER
前往
500
ATTRIBUTED TO TANG YIN, WILLOW BY AUTUMN RIVER
前往

拍品詳情

A Collecting Legacy: Property from the Collection of Nelson & Happy Rockefeller

|
紐約

ATTRIBUTED TO TANG YIN, WILLOW BY AUTUMN RIVER
inscribed with a poem, with a spurious signature, Jinchang Tang Yin, and one spurious seal of the artist, tang ju shi

with six spurious collector's seals of Hongli (Emperor Qianlong), qian long yu lan zhi bao, qian qing gong jian cang bao, shi qu bao ji, qian long jian shang, san xi tang jing jian xi, yi zi sun; and three spurious collector's seals of Xiang Yuanbian, xiang zi jing jia zhen cang, zi jing fu yin, mo lin shan ren


62.5 by 31 cm. 24 1/2 by 12 1/4 in.
參閱狀況報告 參閱狀況報告

A Collecting Legacy: Property from the Collection of Nelson & Happy Rockefeller

|
紐約