797
797

PROPERTY FROM A DISTINGUISHED JAPANESE COLLECTION

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
Оценка
250 000350 000
Лот продан 1,325,000 USD (Цена продажи с учетом процента покупателя)
ПЕРЕЙТИ К ЛОТУ
797

PROPERTY FROM A DISTINGUISHED JAPANESE COLLECTION

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
Оценка
250 000350 000
Лот продан 1,325,000 USD (Цена продажи с учетом процента покупателя)
ПЕРЕЙТИ К ЛОТУ

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
Нью-Йорк

Ni Yuanlu 1593-1644
POEMS IN CURSIVE SCRIPT
signed Yuanlu, with two seals of the artist, ni yuan lu, hong bao
Colophon by He Zhen (19th century), dated jihai of the Daoguang reign (1839), spring, signed Qiantang He Zhen, with two seals, chen zhen, fang gu; Qian Yaohe (?-1830), signed Qian Yaohe, dated the eighth year of the Daoguang reign, wuzi, the fifteenth day of the eleventh lunar month (Nov. 21, 1828), with one seal, qian yaohe; Naito Konan (1866-1934), signed Neiteng Hu, dated bingyin (1926), the eleventh lunar month, with one seal, hu nan; Nagao Uzan (1864-1942), signed Changwei jia, dated bingyin, the seventeenth day of the eleventh lunar month (Dec. 21, 1926), with two seals, chang wei jia yin, yu shan
Titleslip by Inukai Tsuyoshi (1855-1931), signed Quanyang Yi, with two seals, both illegible; Frontispiece by Inukai Tsuyoshi, signed Quanyang Yi, with two seals, quan yang yi yin, zi yuan
With two collector's seals of Pei Jingfu (1854-1924), bo qian bao ci guo yu mihng zhu jun ma, pei jing fu; two collector's seals of Yan Liangyu (Qing Dynasty), liang yu, bao hou shen ding, ceng zai yan shi san ai xuan, san an xuan; Jin Futing (19th Century), jin fu ting shou xian shi shou cang; and four other collectors' seals, de jian shen ding, shang yu ni yi zhen shang, wu xing yao zhuo suo jian miao ji, gui hua xuan cang

ink on paper, handscroll
22.5 by 186.4 cm. 8 7/8  by 73 3/8  in. 
Прочитать о состоянии предмета Прочитать о состоянии предмета

Публикации

Pei Jingfu, Paintings and Calligraphy Collection of the Zhuangtao Ge Studio, Vol. 12, pp. 61-65, (Shanghai: Chung Hwa Book, 1937, pp. 806-809)

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
Нью-Йорк