572
572
Feng Bichi (Fung Bi-che, 1916-2009), Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983)
FLOWERS, VEGETABLES AND FISH
Estimate
80,000120,000
JUMP TO LOT
572
Feng Bichi (Fung Bi-che, 1916-2009), Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983)
FLOWERS, VEGETABLES AND FISH
Estimate
80,000120,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

The Tang Hung and Fung Bi-Che Collection of Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Feng Bichi (Fung Bi-che, 1916-2009), Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983)
FLOWERS, VEGETABLES AND FISH
(1) Zhang Daqian's inscription signed Yuan and Yuanpo, dated the sixty-fourth year of the Republic (1975), the twelfth lunar month, with three seals, zhang da qian chang xing da ji you ri li, zhang yuan, da qian
(2) Zhang Daqian's inscription signed Yuan, with one seal, zhang yuan si yin
(3) Zhang Daqian's inscription signed Yuanweng, with one seal, san qian
(4) Zhang Daqian's inscription signed Yuan, with one seal, zhang yuan zhi yin xin
(5) Zhang Daqian's inscription signed Yuanweng, with one seal, da qian ju shi
(6) Zhang Daqian's inscription signed Yuanweng, with two seals, zhang yuan, da qian ju shi
(7) Zhang Daqian's inscription signed Yuanweng, with one seal, da qian fu
(8) Zhang Daqian's inscription signed Yuanweng, dated yimao (1975), the twelfth lunar month, with two seals, zhang yuan yin, shu jun
ink and color on paper, eight mounted for framing
each 33.7 by 68.6 cm. 13 1/4  by 27 in. (8)
Read Condition Report Read Condition Report

The Tang Hung and Fung Bi-Che Collection of Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York