Lot 733
  • 733

Zhang Ruitu 1570-1641

Estimate
500,000 - 700,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Zhang Ruitu
  • EIGHTEEN LUOHAN
  • ink and color on paper, album of twenty leaves
each album leaf inscribed with a poem, signed Ruitu, with four seals of the artist, jie zi ju shi (3), zhang rui tu yin (19), zhang rui tu yin (4), xing han bi luo yao wu yue
Titleslip by Lu Hui (1851-1920), signed Lu Hui, with one seal, lu hui zhi yin
Colophons by Zeng Xi, signed Xi, dated guihai (1923), the third lunar month, with two seals, xi huai lou, yong jian zhai; Pu Hua (1832-1911), signed Xiushui Pu Hua, dated guimao (1903), the third lunar month, with one seal, xiu shui pu hua; Ha Shaofu (1856-1934), signed Shaofu and Bao Tieyan zhai, with five seals, shi de tang, shao fu xin shang, shao fu you hao guan jin, bao tie yan zhai, shao fu; Yang Shoujing (1839-1915), signed Yidu Yang Shoujing, dated the first year of the Xuantong reign, the twenty-second day of the fourth lunar month (June 9, 1909), with two seals, yang shou jing yin, xing wu shen ding; Yang Baoguang (1830-1912), signed Yang Baoguang, at the age of eighty, with two seals, ba shi sou, yang gu yun; Lu Hui, signed Lu Hui, dated the first year of the Xuantong reign (1909), the eighth lunar month, autumn, with three seals, gu wei, wu jiang lu hui, lian fu jin shi wen zi; Wu Changshuo (1844-1927), signed Wu Changshuo, at the age of seventy, dated guichou (1913), summer, the fifth lunar month, with two seals, wu jun zhi yin, ku tie jin kuang
With one collector's seal of Liu Yong (1719-1805), liu yong zhi yin; one collector's seal of Yongxing (1752-1823), yi jin zhai; six collector's seal of Ha Shaofu (1856-1934), shao fu xin shang (2), bao tian yan zhai (2), guan jin shen ding, ha lin si yin (2), shao fu, lin yu shan fang zhen cang; Yang Shoujing (1839-1915), xing wu wan gu (3); and one other collector's seal, han shui luo shi lian fang zhen cang yin

Literature

Zhang Ershui Shiba Luohan Xiang, Meishu Chuban she, April 1926, 1st ed.
Close