Lot 710
  • 710

Ma Shouzhen 1548-1604, Wang Zhideng 1535-1612

Estimate
200,000 - 300,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Ma Shouzhen 1548-1604, Wang Zhideng 1535-1612
  • NARCISSUS AND ROCK
  • ink on paper, handscroll
signed Xianglan Ma Shouzhen, dated jihai (1599) winter, with a dedication, and two seals of the artist, yue jiao, shou zhen xuan xuan zi; signed Wang Zhideng, with two seals of the artist, qing yang jun, wang zhi deng yin
Colophon by Kong Guangtao (1832-1890), signed Guangtao, with three seals, yue xue lou, kong ba lang, shao tang; Hu Bicheng (1868-1925), signed Bicheng xueyi, dated wuwu, two days after the seventh day of the seventh lunar month (Nov. 2, 1918); Yuan Tiangeng (20th Century), signed yuan tian geng, with one seal, wu shen zun zhe
With two collector seals of Da Chongguang (1623-1692), da, jiang shang da shi tu shu yin; seven collector's seals of Kong Guangtao (1832-1890), kong shi jian ding, huai min zhen mi, kong (3), kong shi yue xue lou shou cang shu hua yin, shao tang shen ding, yi, pin; two collector's seals of Feng Gongdu (1867-1948), gong du, feng gong du jia zhen cang; two collector's seals of Pan Peishang (19th Century), pan pei chang jian shang zhang, pei chang ping sheng zhen shang; and one other collector's seal, song shi zhai

Provenance

Christie's New York, Important Classical Chinese Paintings, May 31, 1990, Lot 24

Literature

Kong Guangtao, Paintings and Calligraphy Collection of the Yuexue Lou Studio, (Shanghai: Classics Publishing House, Selected Reference Books of Classical Chinese Paintings and Callirgaphy, Aug. 2011, p. 530)
Close